error
error

ДУМИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ НА Й

Трябва да внимаваме как изговаряме и пишем думи, които в единствено число завършват на Й. В множествено число те винаги завършват на И.

 • едно

 • кой
 • мой
 • твой
 • ручей
 • бързей
 • славей
 • герой

 • единствено
 • число
 • много

 • кои
 • мои
 • твои
 • ручеи
 • бързеи
 • славеи
 • герои

 • множествено
 • число
 • едно

 • музей
 • завой
 • обичай
 • случай
 • ратай
 • кравай
 • гвоздей

 • единствено
 • число
 • много

 • музеи
 • завои
 • обичаи
 • случаи
 • ратаи
 • краваи
 • гвоздеи

 • множествено
 • число

мой кравай – мои краваи

твой случай – твои случаи

Кой е този герой? – Кои са тези герои?

Упражнения към тема ДУМИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ НА Й

1. Запишете на празните места И или Й.

Небето бързо притъмня и поро____ заля градините.

Гледа ли последния двубо____ на Кубрат Пулев?

Полица____те бързо заловиха престъпника.

Вълкът нададе силен во____ .

Опита____ се да разкажеш приказката със свои думи.

Много беше забавен този разказ с неочакван кра____ !

По софийските улици се движат трамва____ .

Няко____ хора не разбират, че трябва да се грижим за природата.

В пещерата живееше страшен зме____ .

Пчелният ро____ кацна в клоните на липата.

Поко____ цари в есенната гора, откакто славе____те отлетяха на юг.

Не очаквах такъв разво____ на събитията.

Топлите пове____ на пролетния вятър разтопиха последния сняг.

2. Съставете изречения с думите твой, ручеи, музеи, завой.

3. Проверете с каква буква (И или Й) завършват следните думи и срещу всяка дума запишете един или много.

пример: краваи – много случай – един

завой – _________________________________

герой – _________________________________

бързей – _______________________________

ручеи – ________________________________

обичай – ______________________________

гвоздеи – _____________________________

error
error
error