error
error

ДУМА

С помощта на думите хората общуват, изразяват своите мисли, чувства, воля.

Всеки, който говори даден език, може свободно да отдели и назове думи. Не е трудно за говорещия български език да определи, че вода, хляб, чета, говоря, там, път, страна са отделни думи.

Ролята на думите в езика е да назовават предмети, явления, действия, признаци и отношения.

Трите най-важни групи думи са съществителните имена, прилагателните имена и глаголите.

Упражнения към тема ДУМА

1. Прочетете изреченията и отговорете на въпросите към тях.

пример: Изгря пъстра дъга. Какво направи? Изгря. Каква дъга? Пъстра.

Вали ситен дъжд. Какво прави дъждът? ____________ Какъв дъжд? ____________

Малкото птиче запя. Какво птиче? ____________ Какво направи? ____________

Тодор изцапа новата си раница. Кой изцапа новата си раница? __________ Какво направи? _________

Стъклената чаша се счупи. Каква чаша? ____________ Какво направи? ____________

2. Във всяко от словосъчетанията едната дума означава предмет, а другата – признак на този предмет. Запишете думите в колонки според значението им.

отвесна скала, дървена маса, бял лист, удобен стол, нов компютър, златен пръстен, високо дърво, буен кон

предмет

скала

признак

отвесна

3. Във всеки ред има по една дума, която означава някакво действие. Подчертайте думите за действия. Лесно ще ги откриете с помощта на въпроса "Какво правя?". пример: жив, живот, живея

висок, вися, височина

тежа, тежък, тежест

червенина, червя се, червен

замечтан, мечтател, мечтая

веселя се, веселяк, весел

error
error
error