error
error

ПРЕНАСЯНЕ НА НОВ РЕД

Когато мястото на реда не достига да напишем някоя дума, слагаме чертичка и пренасяме останалата част от думата на нов ред. При пренасяне на думите трябва да спазваме следните правила:

1. На нов ред се пренасят цели срички.

2. Не могат да се пренасят на нов ред едносрични думи: мост, връх, стълб, пръст, шест, храст, бряг....

3. Не се пренасят съкращения като БНБ, ООН ...

4. Буква ь не се отделя от съгласната, която е пред нея: ак-тьорски, ми-ньорски...

5. Буквосъчетанието ДЖ, когато означава един звук, не се разделя: боза-джия, су-джук и може да се раздели, когато всяка от буквите Д и Ж бележи отделен звук: над-живея.

6. Сама буква не се оставя нито на горния, нито на долния ред.

7. Когато една съгласна е между две гласни, тя отива на долния ред: ко-кичето и коки-чето; кни-гата и книга-та.

8. Когато има две или повече съгласни една до друга, поне едната от тях трябва да слезе на долния ред: равен-ство, равенс-тво, равенст-во.

9. Препинателни знаци не се пренасят на нов ред.

Упражнения към тема ПРЕНАСЯНЕ НА НОВ РЕД

1. Запишете как могат да се пренасят думите параход, празник, балканджия, магьосник.

пример: заграждам: за-граждам, заг-раждам, загра-ждам, заграж-дам

2. Кои от двусричните думи не могат да се пренасят на нов ред? Подчертайте ги.

риба име вее маса ъгъл яка още

3. В текста има грешно пренесени думи. Поправете грешките.

Най-достойният певец Свраката изслуша песните на славе- я, на чучулигата, на лястов- ичката, на гугутката. Но по-добър пев- ец от дъщеря си не намери. С чис- то сърце тя ѝ поднесе вълшебн- ата свирка, която косът ѝ подар- и.

error
error
error