error
error

ПРАВОПИС НА ГЛАСНИТЕ

Когато гласните звукове са под ударение, те се чуват ясно и при писане не се колебаем и не грешим. Например:

въжен

ушен

пчелен

Но когато гласните не са под ударение, те се чуват по-неясно и тогава се колебаем коя гласна да запишем – А или Ъ, О или У, Е или И. Например:

ва/ъже

о/ухо

пче/ила

За да сме сигурни, трябва да направим проверка. Начините за проверка са няколко.

1. Търсим дума, в която гласната е под ударение и се чува ясно. Например:

го/ура – горски

ра/ъка – ръчен

ча/ъсовник – час

2. За да проверим дали да напишем А или Ъ в последната сричка, променяме думата в множествено число.

Ако гласната съществува и във формата за множествено число, пишем А:

бухал – бухали

куфар – куфари

казал – казали

Ако проверяваната гласна изпада (няма я във формата за множествено число), тогава в единствено число пишем Ъ:

вятър – ветрове

донесъл – донесли

дълъг – дълги

3. Има една група думи, които са изключение от правилото за изпадане на Ъ. Те са съществителни имена от мъжки род, които завършват с –ЪК:

пламък, ремък, камък, блясък, пясък, замък, недостатък, восък, кремък, крясък, трясък, списък, мозък, подарък и др.

4. В българския език съществуват думи, които няма как да проверим и техният правопис трябва да се запомни, защото често се употребяват. Ето някои от тях:

домат, комин, ламарина, малина, къпина, мартеница, череша, квадрат, усмивка, кавал, витрина, чувал, кутия

Упражнения към тема ПРАВОПИС НА ГЛАСНИТЕ

1. Прочетете внимателно следните думи: храня, горски, Петльо, скъп, полски, Кума Лиса, зъб, водя, плет, стъклен, горски, пчелен, кожа. С тяхна помощ направете проверка и попълнете пропуснатите букви в думите:

А или Ъ

ст__кло

хр__на

ск__перник

з__болекар

О или У

в__дач

к__жух

г__ра

п__ле

Е или И

л__сица

пл__тиво

пч__ла

п__тел

2. Опитайте се сами да намерите думи за проверка и да попълните липсващите букви в думите.

А или Ъ

т__га

д__ждове

пр__знувам

ч__калня

д__ска

О или У

л__дува

__рел

ст__ден

__ста

к__пувам

Е или И

ш__вица

л__стенце

л__карство

м__тла

в__селба

3. Припомнете си правилото за проверка на А или Ъ чрез изпадането на гласната:

кокали – гласната не изпада, затова пишем кокал с А

щедри – гласната изпада, затова пишем щедър с Ъ

Като ползвате този начин за проверка, запишете липсващите букви А или Ъ.

ъг__л

мис__л

хуб__в

кед__р

чех__л

топ__л

термомет_р

зъболек_р

глуп_в

динозав__р

куф__р

бист__р

4. Напишете думи с противоположно значение на дадените.

грапав – гладък

висок – ___________

дълбок – ___________

далечен – ___________

тъмен – ___________

мътен – ___________

4. Коя гласна – А или Ъ – ще запишете на празните места в тези думи:

зам____к

мом____к

кам____к

спис____к

подар____к

моз____к

error
error
error