error
error

ПРЕДСТАВЯНЕ. КОЙ КЪДЕ ЖИВЕЕ

error

Калина: – Здравей, аз съм Калина.

Иван: – Здравей, аз съм Иван.

Калина: – Това е Явор.

Иван: – Това е Елена.

Явор: – Здравей, Елена!

Елена: – Здравей, Яворе!

Калина и Явор са българи. Живеят в град Варна, България. Елена и Иван са българи. Живеят в Украйна.

Упражнения към тема ПРЕДСТАВЯНЕ. КОЙ КЪДЕ ЖИВЕЕ

1. Попълнете празните места в текста.

– Здравей, ___________________ съм Калина.

– ________________________ , аз ______________________ Иван.

– Това ________________________ Явор.

– ________________________ е Елена.

– Здравей, Елена!

– ________________________ , Яворе!

думи за попълване: здравей, съм, аз, е, това, здравей

2. Прочетете текста:

Явор е българин. Живее България.

Калина е българка. Живее в България.

Елена и Иван са българи. Живеят в Украйна.

Отговорете на въпросите:

Къде живеят Елена и Иван?

Къде живеят Калина и Явор?

Какви са по народност децата?

3. Прочетете какво разказват за себе си децата.

Калина: – Аз съм българка. Живея в България, в град Варна.

Петър: – Аз съм българин. Живея в село Градница, България.

Напишете за себе си:

Аз съм _______________________. Живея в ________________________.

error
error
error