error
error

КОЕ КЪДЕ Е?

горе

дясно

вътре

долу

ляво

отпред

отзад

Упражнения към тема КОЕ КЪДЕ Е?

1. Напишете думи с противоположно значение на дадените.

горе –

вън –

ляво –

отпред –

2. Подчертайте думите, които уточняват мястото.

Вън е люта зима, сняг до пояс има.

Иска ми се да отида горе, на Балкана...

Долу, в ниското, тече малка река.

Отпред вървеше овчарят и водеше стадото, а отзад вярното му куче Шаро внимаваше някоя овца да не се отклони от пътя.

3. Поставете подходящи думи на празните места. думи за попълване: горе, долу, вътре, ляво, дясно, отпред, отзад, вън

Хайде да излезем да поиграем ______________ на двора!

Птицата си сви гнездо ______________, в клоните на дървото.

Времето е студено, но ______________ в къщата е топло и приятно.

В ниското ______________ се стелят мъгли.

Ти знаеш най-добре пътя, затова застани ______________ да водиш групата.

Правилно е колите да се изпреварват от _________.

error
error
error