error
error

СЛОЖНИ ДУМИ

Сложни наричаме тези думи, които са образувани от свързването на две други думи. Например:

ден и нощ – денонощие

злато и уста – златоуст

Бог и слово – богослов

благ и род – благороден

човек и любя – човеколюбив

черно и око – черноок

благо и желание – благопожелание

сладък и лед – сладолед

ръка и пиша – ръкопис

уча и любя – ученолюбив

звезда и броя – звездоброец

Упражнения към тема СЛОЖНИ ДУМИ

1. Как са образувани сложните думи:

пример: гроздобер – грозде и бера

риболов –

листопад –

червенокос –

мореплавател –

водомер –

пътепоказател –

2. Образувайте сложни думи.

сини и очи –

вода и пада –

вятър и показвам –

руса и коса –

плод и родя –

сняг и валеж –

3. Препишете от текста сложните думи. Обяснете как са образувани.

Живял някога един човек – кротък и трудолюбив. Всеки ден в неговата къща се отбивали на гости пътници от далечни страни. Гостолюбивият човек ги посрещал усмихнат.

Веднъж гостоприемната къща замръкнала без гости.

error
error
error